جستجو و مقایسه: تلویزیون ال سی دیReset
 صفحه نمایش
 کنتراست
 وضوح تصویر
 سایر
32E490
۳۲ اینچ / سری۴
22D465
۲۲اینچی
26D465
۲۶اینچی
26D475
۲۶اینچی
32D465
۳۲اینچی
32D475
۳۲اینچی
32D585
۳۲اینچی
37D585
۳۷اینچی
40D585
۴۰اینچ
46D585
۴۶اینچ/سری۵۸۵
1 22B350
۲۲ اینچ / سری ۳
1,10 22C475
۲۲ اینچ / سری ۴
1,10 22C480
۲۲ اینچ / سری ۴
1,10 26C465
۲۶ اینچ / سری ۴
1,10 26C475
۲۶ اینچ / سری ۴
1,6,10 32C480
۳۲ اینچ / سری ۴
1 22B470
۲۲ اینچ / سری ۴
1 22B690
۲۲ اینچ /سری ۶
1,10 22C380
۲۲ اینچ / سری ۳
1,10 26C380
۲۶ اینچ / سری ۳
1,10 32C380
۳۲ اینچ / سری ۳
32C475
۳۲ اینچ / سری ۴
32C695
۳۲ اینچ / سری ۶
37C575
۳۷ اینچ / سری ۵
40C575
۴۰اینچ / سری ۵
40C585
۴۰ اینچ / سری ۵
40C685
۴۰ اینچ / سری ۶
40C695
۴۰ اینچ / سری ۶
46C575
۴۶ اینچ / سری ۵
46C585
۴۶ اینچ / سری ۵
46C685
۴۶ اینچ / سری ۶
46C695
۴۶ اینچ / سری ۶
46C775
۴۶ اینچ / سری ۷
55C695
۵۵ اینچ / سری ۶
55C775
۵۵ اینچ / سری ۷