داکت اسپلیت S

مشخصات CAC
دارای ظرفیت 48000Btu/hr تا 18000
قابلیت نصب کویل آب گرم جهت تامین هوای گرم در زمستان
قابلیت نصب در سقف کاذب بدلیل بدنه بسیار باریک
مصرف برق کمتر نسبت به موارد مشابه
دارای قدرت هوادهی بیشتر به موارد مشابه
قابلیت تزریق هوای تازه
متراژ لوله کشی طولانی
ظرفیت 18000
ابعـاد پانل داخلی WxHxD :
850x250x700 mm
ابعاد پـانل خارجی WxHxD :
880x638x310 mm
وزن پانـل داخـلی:
25kg
وزن پانل خـارجی:
48kg
سایز لولـه گاز:
12.7mm
سایز لـوله مـایع:
6.35mm
نوع مـصرف بـرق:
1Phase
مـحدوده دمای کارکرد سرمایش:
5-تا 24 درجه
محدوده دمای کارکرد گـرمایش:
21تا 54 درجه
مــبـرد:
R22
ظرفیت 24000
ابعـاد پانل داخـلی WxHxD :
850x250x700 mm
ابعاد پـانل خـارجی WxHxD :
880x798x310 mm
وزن پانـل داخلی:
25kg
وزن پانـل خارجی:
62kg
سایز لوله گـاز:
12.7mm
سایز لولـه مایع:
6.35mm
نــوع مصرف برق:
1Phase
محدوده دمای کــارکرد سرمایش:
5-تا 24 درجه
مـحدوده دمای کارکرد گرمایش:
21تا 54 درجه
مـبرد:
R22
ظرفیت 30000
ابعاد پـانل داخلی WxHxD :
1200x250x700 mm
ابعاد پانل خارجـی WxHxD :
1200x250x700 mm
وزن پـانـل داخلی:
32.5kg
وزن پانل خـارجـی:
77kg
سایز لـوله گاز:
15.88mm
سایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مــصـرف برق:
1Phase - 3Phase
محدوده دمای کــارکرد سـرمایش:
5-تا 24 درجه
محدوده دمای کارکـرد گرمایش:
21تا 54 درجه
مبــــرد:
R410A
ظرفیت36000
ابعاد پانل داخــلی WxHxD :
1200x250x700 mm
ابعاد پانـل خارجی WxHxD :
880x931x320 mm
وزن پانــل داخلی:
32.5kg
وزن پانـل خـارجی:
85kg
ســایز لوله گاز:
15.88mm
سایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مــصرف بـرق:
1Phase - 3Phase
مـحدوده دمای کارکرد سرمایش:
5-تا 24 درجه
محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش:
21تا 54 درجه
مبـــرد:
R22
ظرفیت 48000
ابعاد پانل داخلـی WxHxD :
1300x300x700 mm
ابعاد پانل خـارجی WxHxD :
932x1,162x375 mm
وزن پــانل داخلی:
39kg
وزن پانل خــارجی:
104kg
ســایز لوله گــاز:
19.05mm
ســایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مصرف بـرق:
3Phase
محـدوده دمـای کارکرد سرمایش:
5-تا 24 درجه
محدوده دمای کــارکرد گرمایش:
21تا 54 درجه
مــبرد:
R22


چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test